LAKSHMI PRIYA V's Dashboard

Test Results

Aptitude Online Practice Test

My Score: 25/30
Last Taken Date: April 13, 2021

Python Online Practice Test

My Score: 33/40
Last Taken Date: April 13, 2021

Mysql Online Practice Test

My Score: 36/40
Last Taken Date: April 13, 2021

Object Oriented Programming Online Practice Test

My Score: 36/40
Last Taken Date: April 13, 2021

Operating System Online Practice Test

My Score: 36/40
Last Taken Date: April 13, 2021

LAKSHMI PRIYA V's Tutorials

LAKSHMI PRIYA V has not added any tutorials yet.